El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Silenci, una necessitat

La nostra societat actual viu situacions paradoxals. Considera un èxit haver fet recular la fressa, com és pot
apreciar en el perfeccionament constant de cotxes, trens, avions i electrodomèstics. Estem en un món
molt sensible a tot allò que pugui provocar una contaminació acústica. El progrés sempre és el fre al soroll. I,
al mateix temps, moltes persones, i no sols els infants, experimenten veritables dificultats per al silenci.
Necessiten tenir la sensació d’estar embolcallats en paraules, imatges i sons, provinents en bona part dels
mitjans de comunicació. Així, doncs, mentre d’una banda es valora el silenci, d’un altra costa acceptar-lo,
potser perquè condueix a la persona a trobar-se amb ella mateixa, amb el nucli més recondit de cadascú, i això
fa respecte, i en alguns cas, basarda.

 

El silenci té moltes virtuts. Ben administrat facilita el diàleg fluid. És terreny adobat per plantejar-se qüestions
relacionades amb la recerca de la veritat i del sentit de la vida. El cristianisme té, igual que en altres religions, una llarga tradició de valoració del silenci. Aquesta tradició s’inicia amb episodis de la vida de Jesús, com l’experiència del desert, i continua amb els estils de vida com el dels monjos o amb pràctiques com els exercicis espirituals, en els quals aquesta dimensió es fonamental. La litúrgia també ha incorporat el silenci a la dinàmica de les celebracions.


Els cristians i les cristianes del nostre temps han de saber descobrir, o redescobrir, el valor del silenci. La societat actual afaiçonada en bona mesura pels mitjans de comunicació social, no sembla que hi ajudi gaire.
En efecte, aquets mitjans difonen missatges nombrosos, i ho fan constantment. A més, les noves tecnologies
permeten entrar sense escrúpols en el terreny de la privacitat i poden afavorir unes actuacions poc o gens
ètiques.


No es tracta de rebutjar en bloc tota aquesta allau de missatges que la persona rep, o als quals es troba exposada, al llarg del dia; ni de descartar completament les múltiples possibilitats que la tecnologia posa a l’abast de molts amb vista a obtenir informació o a establir contactes amb persones diverses, amb l’enriquiment que tot això representa. Es tracta, més aviat, de trobar un equilibri adequat entre silenci i la paraula.


El silenci continua essent necessari. I les noves tecnologies no necessàriament l’han de dificultar. Al contrari,
podem empènyer un procés de la comunicació entre persones i de la que s’estableix entre la humanitat i Deu.


És molt important educar als infants perquè valorin el silenci. És una tasca difícil, a causa de nombrosos estímuls i al ritme accelerat a què sovint es troben abocats. Cal que els cristians, que ens proposem de viure la fe, ho fem conscients d’aquest esperit de silenci, i alhora, de pregària.
 

Esteve Fernández García,
Rector d’Olesa de Montserrat.